REGULAMIN

korzystania ze sklepu thedom.pl
obowiązujący od 01.03.2016


§1. Definicje wyrażeń użytych w Regulaminie 

1.1 THE DOM Sp. z o.o.

THE DOM Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ulicy DOMINIKAŃSKIEJ 21 B, 02-738, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000595412, NIP: 5213718103, REGON: 363478938

1.2 www.thedom.pl

sklep prowadzony przez THE DOM Sp. z o.o. w języku polskim, zorganizowany jako sklep internetowy, utrzymywany przez THE DOM Sp. z o.o. w domenie thedom.pl, w ramach którego po spełnieniu warunków przewidzianych przez regulamin, użytkownicy otrzymują możliwość zawierania umów sprzedaży towarów.

W dalszej części regulaminu thedom.pl nazywany będzie również „Sklepem” lub “serwisem”.

1.3 Użytkownik

podmiot, który spełnia warunki regulaminu i wyraził chęć korzystania z usług sklepu thedom.pl, a w szczególności który dokonuje Rejestracji swojej osoby w systemie serwisu.

1.4 Rejestracja

Kupujący w wyniku poprawnego zarejestrowania, uzyskuje własne Konto oraz uprawniony jest za pomocą czynności technicznych do składania oświadczeń woli Sprzedającemu, o przyjęciu złożonej przez niego w ramach serwisu thedom.pl oferty sprzedaży. 

1.5 Sprzedawca

THE DOM Sp. z o.o. 

1.6 Kupujący, Klient, Składający Zamówienie

użytkownik który w oparciu o czynności techniczne serwisu thedom.pl przyjął ofertę sprzedaży towaru lub złożył zamówienie wykonania określonej usługi.  

1.7 Konto

osobisty panel administracyjno-informacyjny Kupującego / Klienta, tworzony automatycznie w wyniku prawidłowej rejestracji gdzie gromadzone oraz przechowywane są dane na temat działalności użytkownika w ramach serwisu thedom.pl , a w szczególności na temat złożonych przez niego zamówień oraz podanych przy rejestracji danych osobowych. 

1.8 Towar

rzecz, usługa lub prawo, które mogą być przedmiotem umowy, a wskazane w sklepie internetowym thedom.pl. 

1.9 Oferta

skierowana przez THE DOM Sp. z o.o., do wszystkich użytkowników serwisu thedom.pl, oferta zawarcia umowy sprzedaży określonego w niej towaru, za określoną cenę, regulowana treścią art. 66-70 kodeksu cywilnego. Oferta może zawierać dodatkowe postanowienia dotyczące przyszłej umowy, w szczególności dotyczące zasad płatności, zasad ponoszenia kosztów transportu towaru oraz terminu realizacji zamówienia. 

1.10 Zamówienie

określony przez Kupującego / Klienta sposób (parametry) wykonania usługi lub usług wskazanych przez THE DOM Sp. z o.o. towarów składający się na treść zamówienia kierowanego przez Kupującego do THE DOM Sp. z o.o. W zamówieniu po określeniu parametrów usługi przez Kupującego system thedom.pl w sposób automatyczny zamieści dodatkowe informacje dotyczące przyszłej umowy, w szczególności dotyczące ceny sprzedaży (wysokości wynagrodzenia) zasad płatności, zasad ponoszenia kosztów transportu towaru oraz terminu realizacji zamówienia. 

1.11 Koszyk

narzędzie systemowe ułatwiające Kupującemu dokonywanie zakupów w serwisie thedom.pl, umożliwiające gromadzenie wybranych ofert lub złożonych zamówień w jednym miejscu oraz podgląd wartości zakupów. Koszyk tworzony jest automatycznie w wyniku „kliknięcia” opcji „Dodaj do koszyka” przynajmniej jednego towaru. Wybranie opcji „Dodaj do koszyka” nie stanowi przyjęcia oferty, ani potwierdzenia jej otrzymania i nie jest wiążące ani dla Kupującego ani dla Sprzedającego. Użytkownik może w każdej chwili usunąć z koszyka każdą wybraną ofertę. W koszyku kupujący ma możliwość zweryfikowania treści Zamówienia tj. informacja wskazująca użytkownikowi jaka będzie treść umowy, zawartej w wyniku przyjęcia oferty. Zamówienie w szczególności wskazuje Kupującemu jakie są zasady i terminy płatności, zasady i koszty transportu towaru, oraz okresy realizacji zamówienia. Ponadto zamówienie może zawierać inne postanowienia. W zależności od rodzaju oferty, w Zamówieniu użytkownik może mieć prawo do ustalenia formy płatności oraz ustalenia zasad i kosztów transportu. 

1.12 Przyjęcie oferty

podjęte przez Kupującego czynności techniczne polegające na zaakceptowaniu treści oferty (jej przyjęciu), rodzące skutki w postaci zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedającym i Kupującym.
Czynności techniczne prowadzące do przyjęcia oferty polegają na potwierdzeniu przez kupującego otrzymania oferty - „kliknięcie” na prawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, opcji „Złóż zamówienie”, w wyniku czego, na wskazany w formularzu rejestracyjnym lub Koncie - adres poczty elektronicznej - wysłana zostanie wiadomość e-mail, informująca Kupującego o dokonanym zamówieniu. Kupujący na adres poczty elektronicznej otrzyma również linki, z których będzie mógł skorzystać w sytuacji kiedy będzie chciał anulować zamówienie lub dokonać zmiany w zamówieniu.
W wyjątkowych przypadkach - gdy brak informacji na temat dostępności produktu Kupujący otrzyma zwrotny e-mail z prośbą o oczekiwanie na ustalenie czy dany towar jest dostępny oraz jak będą kształtowały się koszty transportu. O ustaleniu ww. informacji thedom.pl niezwłocznie poinformuje Kupującego. 

1.13 Złożenie zamówienia

podjęte przez Kupującego czynności techniczne polegające na zaakceptowaniu przez niego treści wygenerowanego zamówienia (powstałego oparciu o określony przez Kupującego sposób wykonania usługi lub usług), rodzące skutki w postaci zawarcia umowy pomiędzy THE DOM Sp. z o.o. i Kupującym / Klientem.
Czynności techniczne prowadzące do przyjęcia oferty polegają na potwierdzeniu złożenia zamówienia - poprzez „kliknięcie” na prawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, opcji „Złóż zamówienie”, w wyniku czego, na wskazany w formularzu rejestracyjnym lub Koncie - adres poczty elektronicznej - wysłana zostanie wiadomość e-mail, informująca Kupującego o dokonaniu przez niego określonego zamówienia. Kupujący na adres poczty elektronicznej otrzyma również linki, z których będzie mógł skorzystać w sytuacji kiedy będzie chciał anulować zamówienie lub dokonać zmiany w zamówieniu.
Sprzedawca informuje, iż pracownik thedom.pl może przyjąć zamówienie od Kupującego złożone drogą telefoniczną lub mailową, a następnie wprowadzić do sytemu. W zależności od rodzaju towaru Sprzedawca decyduje czy złożone zamówienie Kupujący powinien potwierdzić czy też nie. W zależności od powyższego Kupujący otrzyma link, po kliknięciu w który Kupujący będzie zmuszony potwierdzić zamówienie, anulować lub zmienić. 

1.14 Sprzedaż, Zawarcie umowy

wynikająca z procedury przyjęcia oferty lub złożenia zamówienia przez Kupującego czynność prawna regulowana treścią art. 535- 581 kodeksu cywilnego, a w przypadku gdy nabywcą jest konsument również treścią ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

§2. Postanowienia ogólne

2.1 Sklep internetowy THEDOM (dalej Sklep), działający pod adresem internetowym www.thedom.pl, jest własnością spółki THE DOM Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ulicy DOMINIKAŃSKIEJ 21 B, 02-738, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000595412, NIP: 5213718103, REGON: 363478938

2.2 Adres korespondencyjny Sklepu:

THE DOM Sp. z o.o.
ul. DOMINIKAŃSKa 21 B, 
02-738, Warszawa

2.3 Zakup towaru w Sklepie jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem email: oferta@thedom.pl, bezpośrednio przez stronę internetową pod adresem www.thedom.pl oraz przez telefon.  Zakup dokonywany bezpośrednio przez stronę internetową www.thedom.pl  jest możliwy po dokonaniu przez Klienta rejestracji w Sklepie oraz bez dokonywania takiej rejestracji jako Gość. Klient ma możliwość założenia konta użytkownika. W celu założenia konta użytkownika należy wypełnić formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu podając takie dane jak: imię, nazwisko, adres email, telefon komórkowy i/lub stacjonarny. W przypadku prawidłowej rejestracji dochodzi do utworzenia konta użytkownika i Klient ma możliwość składania zamówień poprzez stronę internetową dokonując logowania do swojego konta przy użyciu login oraz hasła. Sklep potwierdza dokonanie rejestracji poprzez przesłanie informacji o założeniu konta na adres e-mail Klienta. Klient, który założył konto w Sklepie, może w dowolnym czasie złożyć wniosek do Sklepu o jego usunięcie. Usunięcie konta jest nieodwracalne i oznacza usunięcie wszelkich danych Klienta. Odtworzenie takiego konta nie będzie możliwe. Podczas dokonywania zakupu w naszym Sklepie Klient wypełnia formularz zamówienia udostępniony Klientowi na stronie internetowej www.thedom.pl (tj. zakup poprzez koszyk) lub Klient wypełnia formularz zamówienia udostępniony za pomocą poczty elektronicznej. Formularz zamówienia jest następnie weryfikowany przez Sklep co pozwala na uniknięcie ewentualnych błędów, które mogą wynikać z nieprawidłowego działania systemu.Szczegółowe zasady zakupu towaru opisane są w § 3 Regulaminu.

2.4 W sytuacji zakupu dokonywanego przez Klienta bezpośrednio przez stronę internetową www.thedom.pl, cena towaru, którym Klient jest zainteresowany zostanie potwierdzona przez Sklep w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sklep wraz z podaniem obowiązującej ceny i szczegółów realizacji zamówienia zostanie wygenerowane i przesłane do Klienta w ciągu 24 godzin, a w przypadku dni ustawowo wolnych od pracy, będzie to 24 godzin liczone od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu ustawowo wolnym od pracy - w przypadku zamówień złożony od poniedziałku do czwartku. Zamówienia złożone w piątek i weekend będą potwierdzane przez Sklep do wtorku. W przypadku różnicy w cenie bądź braku zgody przez Klienta na podane przez Sklep koszty związane między innymi z dostawą towaru Klient ma prawo zrezygnować ze złożonego zamówienia, o czym powinien poinformować Sklep w formie email na adres: oferta@thedom.pl w ciągu czterech dni od otrzymania potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. W celu ustalenia lub potwierdzenia informacji Sklep zastrzega sobie prawo do kontaktowania się z Klientem za pośrednictwem połączenia telefonicznego.

2.5 Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane na stronie internetowej informacje nie zawierają błędów. Uchybienia i błędy będą korygowane niezwłocznie po powzięciu przez Sklep informacji o uchybieniu lub błędzie. W celu potwierdzenia poszczególnych informacji znajdujących się na stronie internetowej, można skontaktować się ze Sklepem.

2.6 Klientami Sklepu, do których stosuje się niniejszy regulamin mogą być jedynie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, które nabywają produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, zdolne do zawierania umów zgodnie z przepisami prawa, oraz osoby prawne, które nabywają produkt w celu związanym oraz niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, zdolne do zawierania umów zgodnie z przepisami prawa. Poprzez złożenie zamówienia wyżej wymienione  podmioty oświadczają, że posiadają uprawnienia do zawarcia ważnej umowy. Podmioty nie spełniające tych warunków, ponoszą odpowiedzialność wobec Sklepu za szkody wyrządzone ich działaniem na zasadach ogólnych.

2.7 Strony umowy tj. Klient i Sklep porozumiewają się ze sobą za pomocą środków porozumiewania się na odległość tj. email, telefon, strona www.

2.8 Regulamin Sklepu zamieszczony jest na stałe na stronie www.thedom.pl.  Regulamin Sklepu określa zasady zakupów, prawa i obowiązki Stron. Podczas rejestracji w Sklepie, składania zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz połączenia telefonicznego, składania zamówienia jako Gość bezpośrednio przez stronę internetową www.thedom.pl, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem. W momencie rejestracji w Sklepie lub składania zamówienia bezpośrednio przez stronę internetową www.thedom.pl - udostępniany jest Klientowi Regulamin Sklepu (regulamin sklepu pojawia się w nowej zakładce przeglądarki, po kliknięciu w link). Klient ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem Sklepu, po zapoznaniu się z Regulaminem, Klient potwierdza zapoznanie się z regulaminem poprzez kliknięcie w checkbox, przy zapisie 'Zapoznałem się z regulaminem'. Dodatkowo Klient ma udostępniony Regulamin na stronie www.thedom.pl oraz Regulamin zostanie przesłany Klientowi w każdej chwili na jego życzenie na wskazany przez Klienta adres email. W przypadku gdy Klient dokonuje zakupu za pośrednictwem poczty elektronicznej to wówczas Klient otrzymuje Regulamin na adres email i jest informowany przez Sklep o istnieniu Regulaminu, o treści Regulaminu, o możliwości zapoznania się z Regulaminem w każdym czasie, dostępności Regulaminu.

§3. Składanie zamówień

3.1 Towary oferowane przez Sklep są nowe. Sklep może sprzedawać również towary używane, ale wówczas fakt ten zostaje Klientowi zakomunikowany. Główne cechy towaru opisane są w karcie produktu na stronie internetowej www.thedom.pl, każdy towar zawiera szczegółowy opis i specyfikację.

3.2 Wszystkie ceny towarów podane na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto (zawierającymi podatek VAT) i podane są w polskich złotych. Podane ceny nie obejmują innych kosztów związanych między innymi z wysyłką towarów, transportem towarów, z transportem zwrotnym towaru, wniesieniem towarów czy montażem towarów.

3.3 Koszty wysyłki towaru do Klienta, transportu towaru do Klienta, wysyłki zwrotnej towaru, transportu zwrotnego towaru, montażu towaru, o ile montaż jest w ogóle świadczony przez Sklep, podawane są przez Sklep przed złożeniem zamówienia. Koszty, o których tu mowa podawane są kwotowo, o ile wskazanie konkretnej kwoty jest możliwe, w pozostałych przypadkach, gdy wskazanie konkretnej kwoty nie jest możliwe Sklep informuje Klienta o obowiązku ich poniesienia. Koszty wniesienia towarów zależne są od cennika przewoźnika, spedytora, o ile spedytor, przewoźnik świadczy daną usługę. Koszt transportu i jego zasady są ustalane indywidualnie.

3.3.1 Złożenie przez Klienta zamówienia (za pośrednictwem poczty elektronicznej czy bezpośrednio przez stronę www.thedom.pl) stanowi ofertę do zawarcia ze Sklepem umowy kupna określonego towaru. Po złożeniu zamówienia przez Klienta Sklep przesyła, w drodze korespondencji elektronicznej, potwierdzenie otrzymania zamówienia. Potwierdzenie otrzymania zamówienia Sklep przesyła: 1) w ciągu 24 godzin, a w przypadku dni ustawowo wolnych od pracy, będzie to 24 godziny liczone od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu ustawowo wolnym od pracy - w przypadku zamówień składanych od poniedziałku do czwartku lub 2) do poniedziałku – w przypadku zamówień składanych w piątek i w weekend. Nie otrzymanie od Sklepu potwierdzenia otrzymania zamówienia od Klienta oznacza, że zamówienie nie zostało przyjęte do realizacji, a transakcja nie doszła do skutku.

3.3.2 Po dokonaniu przez Sklep weryfikacji zamówienia, Sklep przesyła do Klienta, w drodze korespondencji elektronicznej, potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji wraz z informacją o cenie, o terminie wysyłki zamówionego towaru. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sklep wraz z podaniem obowiązującej ceny i szczegółów realizacji zamówienia zostanie przesłane do Klienta 1) w ciągu 24 godzin, a w przypadku dni ustawowo wolnych od pracy, będzie to 24 godzin liczone od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu ustawowo wolnym od pracy - w przypadku zamówień złożony od poniedziałku do czwartku, lub 2) do wtorku – w przypadku zamówień, które zostały złożone w piątek i w weekend. W tym samym czasie Sklep poinformuje Klienta o odmowie przyjęcia zamówienia do realizacji. Klient ma obowiązek potwierdzić otrzymanie od Sklepu warunków realizacji zamówienia.W przypadku indywidualnego zamówienia, powyższy termin może być przedłużony.

3.3.3 Klient dokonuje płatności za zamówione towary w formie ustalonej ze Sklepem. W przypadku składania zamówienia bezpośrednio przez stronę www.thedom.pl Klient przy składaniu zamówienia wybiera wariant płatności spośród form płatności przedstawionych na stronie internetowej Sklepu.

3.4 W przypadku złożenia przez Klienta zamówienia na towar, którego nie ma w magazynie Sklepu, wymagana jest wpłata zaliczki w wysokości 60% wartości całego zamówienia. Sklep przystąpi do realizacji zamówienia dopiero po otrzymaniu od Klienta zaliczki.

3.5 Zamówienia obejmujące towary o różnym czasie realizacji, realizowane są po skompletowaniu całości zamówienia tzn. po dostarczeniu do magazynu Sklepu ostatniego zamawianego towaru, chyba że inny sposób dostawy zostanie uzgodniona przez Klienta z przedstawicielem Sklepu.

3.6 W przypadku złożenia przez Klienta tzw. specjalnego zamówienia, to jest zamówienia na towar wychodzący poza standardową ofertę Sklepu (np. wymiary, materiał wykończenia, kolor wykończenia są inne od oferty zamieszczonej na stronie Sklepu), wymagana jest wpłata zaliczki w wysokości 60% wartości całego zamówienia. Sklep przystąpi do realizacji zamówienia dopiero po otrzymaniu od Klienta zaliczki.

§4. Terminy realizacji

4.1 Towary dostępne w magazynie

4.1.1 Sklep obowiązany jest niezwłocznie wydać rzecz Klientowi, nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem § 4.2 poniżej. Terminy dostawy podawane są Klientowi przy składaniu zamówienia.

 4.1.2 Wysyłkę/transport do Klienta towarów dostępnych w magazynie Sklepu realizujemy w ciągu 7 dni roboczych od daty zaksięgowania przelewu na koncie spółki THE DOM Sp. z o.o.

4.1.3  Zamówione przez Klienta towary są przechowywane w magazynie Sklepu nieodpłatnie do 3 dni od dnia skompletowania zamówienia. Z upływem tego okresu, gdy Klient nie odbierze zamówienia, Sklep może oddać rzecz na przechowanie na koszt i niebezpieczeństwo Klienta. Zapis dotyczy sytuacji gdy zachowane są terminy realizacji zamówienia.

4.2  Towary niedostępne w magazynie

4.2.1 Wysyłkę/transport do Klienta towarów niedostępnych w magazynie Sklepu realizujemy w ciągu 10 - 50 dni roboczych od daty zaksięgowania przelewu zaliczki (50% lub 100%)  na koncie THE DOM Sp. z o.o.  Jeżeli sprowadzenie przez Sklep zamówionego przez Klienta asortymentu wymaga dłuższego czasu, przedstawiciel Sklepu jest zobowiązany do poinformowania Klienta o dłuższym terminie realizacji zamówienia. W przypadku, gdy zamówiony towar w danym momencie nie jest dostępny u dostawcy/producenta, okres oczekiwania może zostać wydłużony do 90 dni roboczych. Termin realizacji zamówienia należy konsultować przed złożeniem zamówienia.

4.2.2 Zamówione przez Klienta towary są przechowywane w magazynie Sklepu nieodpłatnie do 3 dni od dnia ich dostarczenia w magazyn (skompletowanie zamówienia). Z upływem tego okresu, gdy Klient nie odbierze zamówienia, Sklep może oddać rzecz na przechowanie na koszt i niebezpieczeństwo Klienta. Zapis dotyczy sytuacji gdy zachowane są terminy realizacji zamówienia.

4.2.3Sklep informuje Klienta o przyjęciu w magazyn zamówionego przez klienta towaru. W tym czasie Klient powinien w ciągu trzech dni w pełni zapłacić za zamówiony towar.

4.3  Dostawa

Przesyłki wysłane przez Sklep nie są dostarczane w niedziele i święta. Zamówione towary, w zależności od życzenia Klienta oraz specyfikacji towaru, dostarczamy za pośrednictwem: firm kurierskich, zewnętrznych firm transportowych jak również własnym środkiem transportu Sklepu. Klient ma możliwość zorganizowania własnego środka transportu. Szczegóły dostawy towaru ustalane są z Klientem przy składaniu zamówienia.

§ 5. Koszt i warunki wysyłki

5.1 Opłata za wysyłkę / transport towaru zależna jest od cennika firmy kurierskiej, zewnętrznej firmy transportowej, danego przewoźnika, a w szczególności od wagi oraz objętości zakupionego towaru i wybranej formy płatności. W przypadku gdy transport wykonywany jest własnym środkiem transportu Sklepu, koszt wysyłki zostanie indywidualnie ustalony pomiędzy Klientem i Sklepem przy składaniu zamówienia.

5.2 Koszty transportu/ wysyłki zamówionego przez Klienta towaru ponosi Klient. Koszt transportu zwrotnego / wysyłki zwrotnej towaru - w przypadku odstąpienia od umowy - ponosi Klient (koszt kierunek Klient - Sklep), a po stronie Sklepu leży wówczas obowiązek zwrotu Klientowi kosztów transportu /wysyłki zamówionego towaru do Klienta, o ile Klient taki koszt poniósł (koszt kierunek Sklep - Klient). Wysokość tych kosztów podawana jest Klientowi przez Sklep przy składaniu zamówienia.

5.3 Doręczenie towarów następuje wyłącznie na terenie Polski. Na życzenie Klienta Sklep może wysłać towar za granicę. W sytuacji o której mowa w zadaniu poprzednim koszt transportu i jego zasady są ustalane indywidualnie.

5.4 Sklep nie ma obowiązku wniesienia towaru do Klienta (w szczególności do mieszkania, na posesję). W przypadku korzystania z firmy kurierskiej, zewnętrznej firmy transportowej kwestie wniesienia towaru należą do indywidualnych ustaleń Klienta z tymi podmiotami. Sklep nie ponosi kosztów wniesienia towarów oraz kosztów montażu towarów u Klienta. W przypadku gdy towar dostarczany jest środkiem transportu należącym do Sklepu, przedstawiciel Sklepu może dokonać wniesienia towarów oraz ich montażu. Koszt wniesienia i montażu ustalany jest wówczas indywidualnie z Klientem i stanowi nie mniej niż 5 % wartości zamówienia.

§ 6. Formy płatności

6.1 Klient dokonuje płatności za zakupiony towar w następujący sposób: płatność przelewem lub płatność w systemie płatności elektronicznych.

6.2 W przypadku wyboru płatności przelewem, wpłat należy dokonywać na wskazany poniżej rachunek bankowy.

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

20 1240 1040 1111 0010 6649 0596

THE DOM Sp. z o.o.

ul. Dominikańska 21B

02-738 Warszawa

6.3  W przypadku wyboru płatności w systemie, zapłaty dokonuje się za pomocą systemu PayPal , co umożliwia Klientowi dokonanie płatności za pośrednictwem karty kredytowej lub formie szybkiego przelewu.

6.4 W przypadku płatności za pobraniem (tylko dla towarów na stanie magazynowym!), Klient dokonuje płatności u kuriera/kierowcy/przewoźnika w momencie dostawy przesyłki. Sklep informuje, że firma kurierska, zewnętrzna firma transportowa mogą pobierać dodatkowe koszty związane z taką usługą.

§7. Zasady reklamacji, rękojmia i prawo odstąpienia

Rękojmia

7.1 Sklep jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). W przypadku stwierdzenia przez Klienta wady towaru Klientowi przysługują uprawnienia przewidziane w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta oraz w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny. W przypadku towarów nowych Sklep odpowiada za wady jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Kupującemu. Termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru. Jeżeli przedmiotem sprzedaży jest towar używany ( nie nowy fabrycznie), strony mogą ten termin skrócić, jednakże nie poniżej jednego roku.

Reklamacja ( 7.2 – 7.5)

7.2 W razie przesłania przez Sklep rzeczy sprzedanej na miejsce przeznaczenia za pośrednictwem przewoźnika (kurier, zewnętrzna firma transportowa), Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju; jeżeli Klient stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika (art. 545 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny). Klient po sprawdzeniu stanu przesyłki może w szczególności sporządzić z przewoźnikiem protokół szkody.

7.2.1 W przypadku, gdy w trakcie sprawdzenia stanu przesyłki Klient stwierdzi, że nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, prosimy aby w ten sam dzień, jeżeli to możliwe, skontaktować się ze Sklepem za pomocą email pod adresem oferta@thedom.pl i poinformować Sklep o tym fakcie.

7.3 Reklamację dotyczącą towaru należy składać do Sklepu w formie pisemnej lub email. Reklamację można składać przy pomocy formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie internetowej pod adresem www.thedom.pl w zakładce pliki do pobrania.

7.3.1 Do składanej przez Klienta reklamacji na towar wysyłany za pośrednictwem przewoźnika (firmą kurierską czy za pomocą zewnętrznej firmy transportowej) prosimy dołączyć dokumenty pozwalające na ustalenie odpowiedzialności przewoźnika (przykładowo takim dokumentem może być podpisany protokół szkody). Dokumenty pozwalające na ustalenie odpowiedzialności przewoźnika należy przesłać do Sklepu listem poleconym lub przesłać skany dokumentów na adres e-mail: oferta@thedom.pl. Jeżeli Klient ma taką możliwość to do składanej reklamacji prosimy dołączyć dokumentację fotograficzną dokumentującą powstałą szkodę.

7.4 W momencie odsyłania przez Klienta reklamowanego towaru prosimy dołączyć do odsyłanego towaru jakikolwiek kopię dowódu zakupu towaru wraz z wypełnionym formularzem reklamacyjnym dostępnym na stronie Sklepu w zakładce pliki do pobrania. Dowodem zakupu może być przykładowo paragon, faktura, wyciąg z rachunku bankowego i tym podobne.

7.4.1 Dostarczenie reklamowanego towaru następuje do magazynu Sklepu (  ul. STALOWA 9, 08-110 Żelków Kolonia (Siedlce) gdzie rozpatrywana jest reklamacja. Klient powinien uprzednio skonsultować ze Sklepem odesłanie towaru w celu ustalenia formy odesłania, daty odesłania czy też sposobu opakowania i przewozu towaru, które powinny odpowiadać właściwościom rzeczy.

7.4.2 Towar powinien być odesłany w stosownym opakowaniu, z zachowaniem należytej staranności mając na uwadze rodzaj transportu towaru oraz sam rodzaj towaru.

7.4.3 Sklep ustosunkowuję się do reklamacji w terminie 14 dni licząc od momentu otrzymania reklamacji. W tym okresie Sklep zobowiązuje się udzielić Klientowi informacji na temat sposobu rozpatrzenia reklamacji (pozytywnie, negatywnie).

7.5 W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy Klienta Klient powinien mieć świadomość, że mogą powstać koszty, które mogą obciążać Klienta.

Prawo odstąpienia (7.6 - 7.6.4)

7.6 Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta Klient ma prawo do odstąpienia od umowy składając stosowne oświadczenie, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów wyżej wymienionej  ustawy. Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy według wzoru udostępnionego przez Sklep – wzór odstąpienia można pobrać na stronie www.thedom.pl w zakładce pliki do pobrania, wzór wydawany jest również Klientowi wraz z towarem oraz przesyłany jest Klientowi na jego adres email.

7.6.1 Sklep udostępnia Klientowi wzór pouczenia o odstąpieniu od umowy oraz pouczenie o odstąpieniu. Wzór pouczenia o odstąpieniu od umowy oraz pouczenie o odstąpieniu można pobrać na stronie www.thedom.pl w zakładce pliki do pobrania. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu otrzymania od Klienta towaru.

7.6.2 W przypadku realizowania prawa odstąpienia od umowy prosimy o przedstawienie/ okazanie jakiegokolwiek kopię dowodu zakupu towaru co umożliwi nam identyfikację transakcji dokonanej w naszym Sklepie. W przypadku chęci skorzystania przez konsumenta z prawa odstąpienia od umowy prosimy, o ile to możliwe, uprzednio poinformować o tym fakcie Sklep, a następnie, o ile to możliwe, odesłać towar na adres magazynu w Siedlce, a dokumenty wraz z jakimkolwiek dowodem zakupu (kopia) na adres Sklepu.

7.6.3 Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w stosunku do umów w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (art. 38 pkt. 3 ustawy o prawach konsumenta).

7.6.4 Zwrotu ceny Sklep dokonuje wyłącznie na konto bankowe z którego dokonywana była płatność, za wyjątkiem sytuacji gdy Klient złoży pisemne oświadczenie z innym numerem konta, danymi do przelewu oraz danymi Klienta.

7.7  Zwrot przesyłki (w przypadku reklamacji czy prawa odstąpienia) prosimy w miarę możliwości uzgadniać ze Sklepem.

7.8  Klient odsyłając towar do Sklepu (m.in. na skutek odstąpienia, reklamacji) powinien mieć na uwadze właściwości towaru, w celu należytego opakowania towaru, aby nie doszło od jego uszkodzenia, zniszczenia.

7.9  Przy wymianie towaru na inny rodzaj towaru, o ile Sklep daje taką możliwość, Klient pokrywa ewentualne różnice w cenie. Klient pokrywa również inne uzasadnione koszty wymiany towaru, które nie leżą po stronie Sklepu.

7.10  W przypadku jeśli zakupiony towar okaże się wadliwy, Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli był już wymieniony lub naprawiony albo sklep nie wymienił produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunął. Reklamacja z tytułu rękojmi rozpatrywana jest w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Jeżeli w ciągu 14 dni Sprzedający nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznał żądania za zasadne.

7.10  Wymiana towaru na inny rodzaj możliwa jest po uprzednim skontaktowaniu się ze Sklepem.

§8. Zgodność towaru z ofertą

8.1 Zespół Sklepu dokłada wszelkich starań, aby opisy towarów umieszczanych na stronie Sklepu były zgodne z rzeczywistością. Sklep informuje, że podane parametry i właściwości towarów są podawane przez Sklep zgodnie z informacją od producentów.

8.2  Kolory materiałów oraz skóry widoczne na zdjęciach umieszczonych na stronie internetowej Sklepu mogą się nieznacznie różnić od kolorów rzeczywistych, może to wynikać z jakości odświeżania monitora, palety barw monitora, jakości zdjęć i partii towaru.

8.3 Towary wykonane z surowców naturalnych jak: skóry, drewno, marmur są produktami naturalnymi i nie są powtarzalne. Układ łat na skórze, przebarwienia na produktach wykonanych z kamienia oraz słoje drewna na każdym egzemplarzu mogą się różnić.

§9. Polityka prywatności (RODO)

1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest THE DOM Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Dominikańskiej 21B, 02-738 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000595412, będąca płatnikiem podatku VAT o numerze NIP: 5213718103

 

2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Adres korespondencyjny:

THE DOM Sp. z o.o.

Ul. Dominikańska 21B

02-738 Warszawa

Adres e-mail: oferta@thedom.pl

 

3. Na jakich podstawach i w jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Podane dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), lit. b) i lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych” lub „RODO”).

 

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zatem w oparciu na następujące podstawy prawne oraz cele:

 

3.1.1      przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy (świadczenia usługi drogą elektroniczną) lub podjęcia działań poprzedzających zawarcie umowy, w tym w szczególności w celu:

 • utworzenia i zarządzania Kontem;
 • obsługi i realizacji Zamówienia;
 • przeprowadzenia procesu płatności;
 • zapewnienia prawidłowego funkcjonowania i korzystania z serwisu oraz jakości usług;
 • rozliczanie wykonanych umów oraz usług świadczonych przez THE DOM Sp. z o.o. w ramach serwisu oraz Sprzedawcy;
 • obsługi zgłoszeń reklamacyjnych i zgłoszeń składanych za pomocą formularza kontaktowego;
 • nawiązania kontaktu w związku z realizacją umowy (świadczeniem usługi);

3.1.2      przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych, np. obowiązków podatkowych, księgowych, związanych z rękojmią i gwarancją;

3.1.3         przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych lub przez stronę trzecią takich jak:

 •   archiwizacja danych i dokumentowanie dopełnienia obowiązków związanych z ochroną danych osobowych;
 •   obsługa zgłoszeń niezwiązanych bezpośrednio z wykonaniem umowy;
 •   zapewnienie bezpieczeństwa świadczonych usług oraz wysokiego poziomu obsługi Klienta;
 •   windykacja należności i dochodzenie roszczeń;
 •   przygotowywania wewnętrznych statystyk i analiz na potrzeby marketingu i rozwoju serwisu,
 •   przygotowywanie ofert promocyjnych dla stałych Klientów i Użytkowników,

3.1.4         przetwarzanie danych osobowych odbywa się na postawie zgody Użytkowników lub Klientów udzielonej w sposób dobrowolny i świadomy w odniesieniu do konkretnego celu przetwarzania danych wyraźnie i konkretnie wskazanego w treści tej zgody. 

3.1.5      Twoje dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z transakcjami dokonywanymi w ramach serwisu thedom.pl oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, a także na podstawie twojej zgody - w celach określonych treścią udzielonej zgody, w tym w celach handlowych i marketingowych;

 

4. Jakie dane zbieramy? Jakie dane są niezbędne?

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do dokonywania transakcji w ramach serwisu thedom.pl. Brak podania danych osobowych uniemożliwia utworzenie konta w serwisie thedom.pl oraz dokonywanie transakcji w ramach serwisu thedom.pl; Nie dotyczy to przetwarzania danych dla celów handlowych i marketingowych, które dokonywane jest tylko w przypadku dobrowolnego wyrażenia zgody, niezależnie od transakcji w ramach serwisu thedom.pl.

4.1          Dane zbierane podczas rejestracji

Niektóre funkcje systemu dostępne są wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników. Podczas procesu rejestracji zapytamy Cię o Twój adres email oraz hasło jakiego będziesz używał w naszym sklepie.

Użytkownik nie powinien udostępniać hasła osobom trzecim. Jeżeli Użytkownik udostępni hasło osobie trzeciej, osoba ta będzie osobą upoważnioną przez Użytkownika do uzyskiwania informacji dotyczących realizacji bieżących zamówień, a upoważnienie takie wygasa z chwilą zmiany hasła do logowania dokonanej przez Użytkownika za pomocą jego Konta. Dodatkowo będziesz musiał zadeklarować typ konta (prywatne lub firmowe) oraz podać następujące dane: imię, nazwisko, ulica, nr domu, lokalu, kod pocztowy, miejscowość oraz nr telefonu, a jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą, dodatkowo także jej firmę oraz posiadany nr NIP. Ostatnim krokiem rejestracji konta będzie akceptacja regulaminu korzystania ze sklepu thedom.pl dostępnego na stronie internetowej pod adresem

https://thedom.pl/content/3-regulamin

Wskazane powyżej dane osobowe są niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. Podanie dodatkowych danych jest dobrowolne i równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie przez Administratora danych w celu zawarcia lub wykonania umowy, przy czym Administrator danych ma prawo do ich usunięcia, jeżeli uzna, że dane te nie są niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy.

4.2           Zamówienia składane drogą telefoniczną i e-mailową

Istnieje możliwość złożenia zamówienia telefonicznie oraz mailowo. W takim wypadku pracownik thedom.pl przyjmuje zamówienie od Kupującego złożone drogą telefoniczną lub mailową, a następnie za zgodą Kupującego i na wyraźne jego żądanie wprowadza dane do sytemu. W zależności od rodzaju towaru i specyfiki zamówienia pracownik Sprzedawcy decyduje następnie czy złożone zamówienie Kupujący powinien potwierdzić czy też nie. W zależności od powyższego Kupujący otrzyma drogą elektroniczną dokument zamówienia, po zapoznaniu się z którym będzie miał możliwość potwierdzenia, anulowania lub zmiany zamówienia po przez odpowiedz mailową na wysłany mail.

4.3          Dane zbierane podczas zakupu

Zanim będziesz mógł dokonać transakcji tj. zakupu towaru w naszym serwisie zapytamy Cię o imię, nazwisko, adres (do wysyłki) oraz numer telefonu. Aby dokonać zakupu będziesz musiał zaakceptować regulamin korzystania z serwisu thedom.pl dostępny na stronie internetowej pod adresem

https://thedom.pl/content/3-regulamin

4.4          Dane, które zbieramy, gdy kontaktujesz się z nami

Kontaktując się z nami za pomocą formularza kontaktowego przekazujesz nam dane takie jak imię i nazwisko, nazwa firmy, numer zamówienia oraz adres mailowy na który mamy przesłać odpowiedź. Te dane wykorzystywane są jedynie do kontaktu w danej sprawie, przez czas niezbędny do obsługi zgłoszenia oraz nie są zbierane ani przetwarzane przez Administratora danych.

Aby zapewnić wyższy poziom ochrony danych osobowych, w związku obowiązywaniem regulacji RODO, każdy Użytkownik ma możliwość ustalenia indywidualnego hasła do kontaktu telefonicznego, którego podanie będzie wymagane podczas rozmowy w celu udzielenia przez pracownika jakichkolwiek informacji na temat zamówienia. Dla celów bezpieczeństwa hasło to nie powinno być tożsame z hasłem wykorzystywanym do logowania w serwisie.

Użytkownik nie powinien udostępniać hasła do kontaktu telefonicznego osobom trzecim. Jeżeli Użytkownik udostępni hasło do kontaktu telefonicznego osobie trzeciej, osoba ta będzie osobą upoważnioną przez Użytkownika do uzyskiwania informacji dotyczących realizacji bieżących zamówień, a upoważnienie takie wygasa z chwilą zmiany hasła do kontaktu telefonicznego dokonanej przez Użytkownika za pomocą maila ido@thedom.pl.

4.5          Dane zbierane automatycznie

Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty, np. Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celach statystycznych, aby dopasowywać sklep thedom.pl do potrzeb i wymagań Klientów.

Dane o użytkownikach serwisu thedom.pl zbierane są celem badań statystycznych. Podstawą przetwarzania tych danych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych. Badania te mają na celu poprawę funkcjonalności serwisu oraz ułatwienie korzystania z niego potencjalnym klientom. Dane te są zbierane automatycznie o każdym użytkowniku odwiedzającym stronę serwisu thedom.pl.

 

5. W jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych” lub „RODO”) oraz przepisami krajowymi, w tym Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o Ochronie Danych Osobowych.

Dane zbierane w sytuacjach opisanych w punkcie 4. niniejszej polityki bezpieczeństwa będą przetwarzane w jednym lub kilku celach szczegółowo wymienionych w punkcie 3 niniejszej polityki.

 

6. Komu przekazujemy Twoje dane?

Administrator danych nie będzie odsprzedawać danych osobowych naszych Klientów podmiotom trzecim. Dane zbierane podczas rejestracji będą przetwarzane wyłącznie do umożliwienia Tobie zalogowania się do naszego systemu, dokonania ewentualnego zakupu oraz w celu realizacji umowy.

Administrator informuje, iż w celu realizacji umowy przekazuje dane osobowe w niezbędnym zakresie swoim zaufanym partnerom.

W celu wykonania umowy Twoje dane mogą zostać przekazane w szczególności:

6.1   wskazanym przez Kupującego podmiotom obsługującym transakcje płatnicze w celu obciążenia karty kredytowej Kupującego lub dokonania płatności on-line. Przekazanie danych odbędzie się na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej pomiędzy Administratorem danych a wybranym podmiotem obsługującym transakcje płatnicze. Podanie tych danych jest obowiązkowe, jeżeli Kupujący chce dokonać elektronicznej płatności za zakupione produkty.

6.2   firmie spedycyjnej, która będzie odpowiedzialna za dostawę zamówionych produktów na adres podany podczas zakupu. Przekazanie danych odbędzie się na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej pomiędzy Administratorem danych a wybraną firmą spedycyjną. Jeśli Kupujący wybrał opcję dostawy zamówienia przez jedną z firm spedycyjnych przekazanie danych tej firmie jest niezbędne do zrealizowania zamówienia.

 

 1.  W jaki sposób będziemy się z Tobą kontaktować?

Jeżeli dokonałeś zakupu towaru, możesz otrzymywać od nas wiadomości dotyczące statusu Twojego zamówienia oraz okazjonalne wiadomości reklamowo-promocyjne związane z ofertą sklepu thedom.pl, jeżeli wyraziłeś uprzednio zgodę na otrzymywanie tego typu informacji. Możemy również kontaktować się z Tobą telefonicznie, jeżeli będziemy mieli ważne informacje dotyczące Twojego zamówienia oraz będzie to niezbędne do jego realizacji.

Za Twoją zgodą będziemy przetwarzać Twoje dane także w celu świadczenia dodatkowych usług takich jak newsletter (biuletyn z promocjami). Jeżeli zapisałeś się na nasz newsletter lub w inny sposób wyraziłeś zgodę na jego otrzymywanie, będziesz od nas otrzymywać drogą e-mailową nasz newsletter (wiadomości reklamowo-promocyjne dotyczące oferty thedom.pl.

W zakresie newsletteru korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, tj.

MailChimp (The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA).

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na przekazanie Twoich danych podmiotom zewnętrznym świadczącym tego typu usługi w zakresie wskazanym powyżej.

Ponadto w każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera wycofując udzieloną wcześniej zgodę. Aby zrezygnować z newslettera, możesz kliknąć w link "wypisz się" znajdujący się w stopce każdego biuletynu lub wysłać maila z prośbą o wypisanie na adres ido@thedom.pl.

Powyższy fakt zostanie odnotowany w prowadzonym przez nas rejestrze zgód, po czym Twoje dane zostaną usunięte z mailingowej bazy danych administratora.

 

8. Ochrona prywatności i danych osobowych

Zawierając umowę wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych oraz Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku.
Dane osobowe umieszczone w bazie danych Administratora są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom zewnętrznym.

Użytkownikowi przysługuje:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

W tym celu prosimy o kontakt pod adresem: ido@thedom.pl. Ponadto po zalogowaniu się do systemu, możesz samodzielnie wprowadzić zmiany lub usunąć swoje dane osobowe zbierane podczas rejestracji i używane do zalogowania się do systemu i wysyłki newslettera.

Przysługuje tobie także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

Przysługuje tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy prawa;

Bazy danych Administratora są szyfrowane oraz zabezpieczone przed nieautoryzowanym dostępem osób trzecich. Przetwarzanie danych odbywa się jedynie z udziałem osób mających w tym zakresie niezbędne upoważnienie do przetwarzania danych. Powierzanie danych podmiotom zewnętrznym odbywa się na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 

9. Jak długo będą przechowywane Twoje dane?

Dane osobowe w serwisie thedom.pl będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji transakcji, rozpatrywania reklamacji i są przetwarzane przez okres posiadania przez ciebie konta w serwisie, nie dłużej niż 10 lat od likwidacji konta w serwisie thedom.pl.

Jeżeli dokonujesz transakcji bez zakładania konta w serwisie thedom.pl wówczas dane są przetwarzane przez okres 10 lat od dnia wykonania umowy.

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie twojej zgody – dane są przechowywane do czasu cofnięcia zgody, a po wycofaniu zgody przez 10-letni okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

 

10. Profilowanie analityczne, sprzedażowe oraz marketingowe

Administrator informuje, że Twoje dane mogą być przetwarzane w formie profilowania analitycznego, sprzedażowego oraz marketingowego, w celu dostosowania materiałów kierowanych przez Administratora do twoich potrzeb i zainteresowań oraz w celu dokonywania pomiarów, które pozwolą Administratorowi na udoskonalenie świadczonych przez niego usług. Wiążące decyzje nie są zautomatyzowane.

Profilowanie oznacza przetwarzanie danych osobowych polegające na wykorzystaniu Twoich danych osobowych do oceny niektórych Twoich cech, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących Twoich osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

 

11. Wykorzystanie ciasteczek ("cookies")

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celach reklamowych, statystycznych oraz przede wszystkim dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb odbiorców. W przeglądarce istnieje możliwość zmiany ustawień dotyczących zapisu plików cookies.

Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie plików cookies, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia oraz twoją zgodę na ich wykorzystywanie.

 

12. Google Analytics

W naszym serwisie thedom.pl stosowany jest system analizy ruchu (Google Analytics). W tym celu Google Analytics stosuje pliki cookies. Zbieramy te dane w celu oceny użyteczności strony oraz poprawy jakości funkcjonowania sklepu, aby każdy klient mógł korzystać z jego zawartości bez problemów. Wykorzystanie tego narządzenia odbywa się zgodnie z zasadami ochrony prywatności. Zasady te dostępne są pod adresem: www.google.com/policies/privacy/. Użytkownik ma możliwość wyłączenia narzędzia Google Analytics, w tym celu powinien zapoznać się z instrukcją dostępną pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.

 

13. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Retargeting.

Nasza strona internetowa korzystają z tak zwanej technologii retargetingu. Wykorzystujemy tę technologię, aby móc zaoferować użytkownikom atrakcyjniejszą ofertę internetową. Umożliwia ona przedstawienie użytkownikom, którzy zainteresowali się naszym sklepem i naszymi produktami, odpowiedniej reklamy na stronach internetowych naszych partnerów.

W ramach retargetingu i reklamy banerowej korzystamy z usług podmiotów trzecich, które stosują na naszej stronie pliki cookie. Są to następujące firmy:

 

- Doubleclick by Google, Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; https://www.google.com/intl/no/policies/technologies/ads/

 

- Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA; https://www.facebook.com/about/privacy

 

- GO.PL sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-549), przy ul. Marszałkowskiej 58, NIP: 701-049-79-45.

http://go.pl/polityka-prywatnosci/

 

- Hotjar Limited, a private limited liability company registered under the Laws of Malta with company number C 65490, having its registered address situated at Level 2, St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta  https://www.hotjar.com/legal/compliance/gdpr-commitment


W celu zapewnienia wysokiego poziomu świadczonych usług Administrator może przekazywać dane osobowe swoim partnerom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w celu prowadzenia działań analitycznych. W przypadku zmian w tym zakresie Administrator powiadomi o tym fakcie poprzez wprowadzenie zmian w Regulaminie. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy odbywa się w sposób zgodny z obowiązującym prawem, w tym w szczególności z przepisami Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych.

§10. Postanowienia końcowe

10.1 Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 marca 2016 roku.

10.2  Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej: www.thedom.pl.

10.3  W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

10.4  Pliki związane z realizacją umowy (formularze zamówienia, formularze reklamacji, regulamin, wzory odstąpienia, pouczenie o odstąpieniu od umowy, potwierdzenie przyjęcia zamówienia) udostępniane są Klientowi w ogólnodostępnym formacie PDF na stronie www.thedom.pl oraz za pośrednictwem poczty email. Aby otworzyć plik należy posiadać zainstalowany czytnik plików formatu PDF np. Adobe Reader. Pobranie kompletu plików jest realizowane przez udostępnienie do zapisania pliku na komputerze Klienta. Klient ma możliwość odtwarzania pobranych plików.

10.5 Polityka prywatności oraz Polityka Cookies dostępne są w zakładce Informacje.